در طول دوره بعد از هر فصل از شما آزمونی مطابق با استانداردهای رامان آکادمی گرفته خواهد شد.