در طول دوره میتوانید از مشاوره های علمی نیز استفاده کنید.