برترین ها بعد از هر دوره توسط گروه مالی نوآفرین رامان به شرکت های معتبر معرفی یا توسط هلدینگ رامان استخدام خواهند شد.