در صورتی که دانشجو تمایل به بهره گیری از امکانات خصوصی ویژه داشته باشید می تواند از منتورینگ اختصاصی برای کسب بالاترین بازدهی در بازاهای مالی استفاده نماید.