ایمان نوربخش

هم بنیـــان گذار و رئیـــس هیئت مدیـــره شرکت گروه مالی نوآفرین رامان

سحر حاجی رجبعلی

رئیس حسابداری کارگزاری امین سهم و تحلیل گر ادغام و تملیک شرکت ها

مهران عزتی

مدیرعامل رامان آکادمی و رئیس هیئت مدیره آژانس مارکتینگ دال