شیرین افضلی نیا

شیرین افضلی نیا

کارشناس حسابداری مدیریت هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد
آدرس ایمیل

sh.afzalinia@ramanacademy.ir

رزومه

تحصیلات

کارشناسی ارشد حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

کارشناسی حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

گواهینامه های حرفه ای

رویه های جدید تامین مالی پروژه ها

بانک توسعه اسلامی

استانداردهای گزارشگری بین المللی(IFRS)

مرکز آموزش حسابداران خبره

زبان های خارجی

انگلیسی Fluent
آلمانی C2

تجربیات کاری

شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

کارشناس تامین مالی

شرکت سل سام آریا

کارشناس مالی

تدریس

مدل سازی مقدماتی با اکسل

مرکز مالی ایران